Василь Георгійович Пивоваренко  
Кафедра органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Українською  English

Список опублікованих праць

  1. Підручники
  2. Науковi публікацiї
  3. Авторські свідоцтва

1. Підручники

  1. В.Г. Пивоваренко. Основи біоорганічної хімії. Підручник для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням хімії. Київ, "Освіта", 1998, 176 с. Видання друге, перероблене і доповнене. (V.G. Pivovarenko. The Principles of Bioorganic Chemistry. The textbook for 11-year pupils of colleges and schools. 2nd Edition. Kyiv, "Osvita", 1998, 176 p.)
  2. Пивоваренко В.Г. Основи бiоорганiчної хiмiї. Посiбник для учнiв спецiалiзованих класiв хiмiко-бiологiчного профiлю). Київ, "Освiта", 1995. 195 с. (V.G. Pivovarenko. The Principles of Bioorganic Chemistry. The textbook for 11-year pupils of colleges and schools. Kyiv, "Osvita", 1995, 195 p.)
  3. П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. Хімія. 10 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, ВЦ "Академія" 2002, 232 с. (P.P. Popel, V.G. Pivovarenko, O.V. Hordienko. Chemistry, 10. An experimental textbook for schools. Kyiv, Ed.C. "Akademia", 2002, 232 p.)

2. Науковi публікацiї

  1. Пивоваренко В.Г. "Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів //Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.03 - органічна хімія. Захист відбувся 18 вересня 2007 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25.
  2. D.A. Yushchenko, O.B. Vadzyuk, S.O. Kosterin, G. Duportail,Y. Mely, V.G. Pivovarenko. Sensing of adenosine-5'-triphosphate anion in aqueous solutions and mitochondria by a fluorescent 3-hydroxyflavone dye. Analytical Biochemistry 369 (2007) 218–225.
  3. D.A. Yushchenko, V.V. Shvadchak, M.D. Bilokin’, A.S. Klymchenko, G. Duportail, Y. Mely, V.G. Pivovarenko. Modulation of dual fluorescence in a 3-hydroxyquinolone dye by perturbation of its intramolecular proton transfer with solvent polarity and basicity. Photochem. Photobiol. Sci. (2006) 5, 1038-1044. (Advanced article)
  4. T. S. Dyubko, E. V. Оnishchenko, V. G. Pivovarenko. Influence of Freezing and Low Molecular Weight Cryoprotectants on Microsomal Membrane Structure. A Study by Multiparametric Fluorescent Probe. J. Fluorescence, 16 (2006) 817-823.
  5. D.A. Yushchenko, V.V. Shvadchak, A.S. Klymchenko, G. Duportail, V.G.Pivovarenko, Y. Mely. Modulation of Excited-State Intramolecular Proton Transfer by Viscosity in Protic Media. J. Phys. Chem. A., 2007, 111, 10435-10438.
  6. D.A. Yushchenko, V.V. Shvadchak, A.S. Klymchenko, G. Duportail, Y. Mely, V.G. Pivovarenko. Steric control of excited state intramolecular proton transfer in 3-hydroxyquinolones: steady-state and time-resolved fluorescence study. J. Phys. Chem. A, 2007, 111, 8986-8992.
  7. Egorov M.I., Dyubko T.S., Linnik T.P., Belonozhko O.P., Ermolenko I.G., Semenova O.M., Patsenker L.D., Pivovarenko V.G., Povrozin E.A. New fluorescent dyes as the probes for study of dog spermatozoons in cryoprotective media. Problemy kriobioologii, 2006, № 1, p. 13-23 (Ukr). Єгоров М. І., Дюбко Т. С., Ліннік Т. П., Бєлоножко О. П., Єрмоленко І Г., Семенова О. М., Паценкер Л. Д., Пивоваренко В. Г., Поврозін Є.А. Нові флуоресцентні барвники як зонди для дослідження сперматозоїдів собаки в кріозахисних середовищах // Проблемы криобиологии.–2006.– № 1.– С. 13-23.
  8. Moroz V.V., Roshal A.D., Pivovarenko V.G. About the nature of tree-band fluorescence of diflavonols. Visnyk Kharkiv. Nat. Univ., 2006, Khimia, 14(37), p. 59-60.(Rus) В. В. Мороз, А. Д. Рошаль, В. Г. Пивоваренко. О природе трехполосной флуоресценции дифлавонолов. Вісник Харківського національного університету. - 2006. - Хімія. Вип. 14(37).- С. 59-60.
  9. Dyubko T.S., Egorov M.I., Linnik T.P., Belonozhko O.P., Ermolenko I.G., Semenova O.M., Patsenker L.D., Pivovarenko V.G., Povrozin E.A. Fluorescent probes for study of dog spermatozoons in cryoprotective media. Citologia, 2007, 49, № 6, p. 521-526 (Rus) Дюбко Т. С., . Егоров М. И., Линник Т. П., Белоножко О. П., Ермоленко И.Г., Семенова О. М., Паценкер Л. Д., Пивоваренко В. Г., Поврозин Е.А. Флуоресцентные зонды для исследования сперматозоидов собаки в криозащитных средах // Цитология.–2007.– Т. 49.-№ 6.– С. 521-526.
  10. V. G. Pivovarenko, O. B. Vadzyuk, S. O. Kosterin, Fluorometric detection of adenosine triphosphate with 3-hydroxy-4'-(dimethylamino)flavone in aqueous solutions. J. Fluorescence. - 2006. - 16. - P. 9-15.
  11. D. A. Yushchenko, M. D. Bilokin', O. V. Pyvovarenko, G. Duportail, Y. Mely, V. G. Pivovarenko. Synthesis and fluorescence properties of 2-aryl-3-hydroxyquinolones, a new class of dyes displaying dual fluorescence. Tetrahedron Lett., 47 (2006) 905-908.
  12. Немкович Н. А., Пивоваренко В.Г., Собчук А. Н., Бауман В., Рубинов А.Н. Флуоресцентная спектроскопия высокого временного разрешения новых кетоцианиновых красителей. (High temporary resolution fluorescence spectroscopy of new ketocyanine dyes) Оптика и спектроскопия (Optika Spectr.), (2006) Т. 100, № 4, с. 599-606.
  13. Пивоваренко В.Г., Ткачук Т.М. Взаємодія 4'-метоксиізофлавон-7-О-β-D-глюкопіранозиду (ононіну) з азотистими бінуклеофілами. (Interaction of 4'-metythoxyisoflavon-7-О-β-D-glucopyranoside (ononin) with nitrogen-cantaining binucleophiles) Ukr. Bioorg. Acta 2 (2005) 22-26.
  14. Пивоваренко В.Г., Блажейовскі Є., Вроблевська А., Павлов Д.О. Спосіб флуориметричного визначення концентрації протонного компонента в рідкій суміші. (Patent: A method of determination of protic component concentration in liquid mixture) Заявка № 20031110244 від 13.11.2003 р. Патент № 74883 від 15.02.2006 р., Бюл. № 2.
  15. Грищенко В.І., Дюбко Т.С., Пивоваренко В.Г., Ліннік Т.П. Спосіб визначення мембранотропної активності кріопротектора. (Patent: A method of determination of membranothropic activity of crioprotector) Патент № 13838 від 17.04.2006 р. Бюл. № 4.
  16. Пивоваренко В.Г., Вадзюк О.Б., Костерін С.О. Спосіб флуориметричного визначення концентрації аденозин-5'-трифосфату (АТФ) у розчині. (Patent: A method of fluorometric determination of adenosine triphosphate (ATP) concentration in solution) Заявка № 2004031886 від 15.03.2004 р. Патент № 75448 від 17.04.2006 р., Бюл. № 4.
  17. T. S. Dyubko, E. V. Оnishchenko, V. G. Pivovarenko. Influence of Freezing and Low Molecular Weight Cryoprotectants on Microsomal Membrane Structure. A Study by Multiparametric Fluorescent Probe. J. Fluorescence, 2006 (Accepted).
  18. D. A. Yushchenko, V. V. Shvadchak, A. S. Klymchenko, G. Duportail, Y. Mely, V. G. Pivovarenko. 2-Aryl-3-hydroxyquinolones, a new class of dyes with solvent dependent dual emission due to excited state intramolecular proton transfer. New J. Chem. (2006) 30б 774-781.
  19. С.А. Демченко, В.Г. Пивоваренко. Новий підхід до синтезу 4'-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів. (New approach to the synthesis of 4'-dialkylamino-3-hydroxyflavones). Ukr. Bioorg. Acta, 2006 (Accepted).
  20. G. M'Baye, O. V. Martyloga, G. Duportail, V. G. Pivovarenko. 3-Hydroxy-4'-[di-(2-hydroxyethyl)amino]flavone as a new step in search of an ideal membrane ratiometric fluorescent probe. J. Photochem. Photobiol. A. Chem., 2006, (Accepted).
  21. V.G. Pivovarenko, A. Wroblewska and J. Blazejowski. The effect of hydrogen bonding interactions between 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-4H-chromene-4-one in the ground and excited states and dimethylsulfoxide or methanol on electronic absorption and emission transitions. J. Molec. Struc., 708, 2004, p. 175-181.
  22. V. V. Shynkar, A. S. Klymchenko, Y. Mely, G. Duportail, V. G. Pivovarenko. Anion Formation of 4'-(Dimethylamino)-3-hydroxyflavone in Phosphatidylglycerol Vesicles Induced by HEPES Buffer: A Steady-State and Time-Resolved Fluorescence Investigation J. Phys. Chem. B 2004, 108, 18750-18755.
  23. Валюк В.Ф., Пивоваренко В.Г., Герасьов А.О. Синтез та флуоресцентні властивості властивості 8-арил-3,5-ді[(E)-арилметиліден]-4-R-1,2,3,4,5,6,7,8-октагідродицикло- пентано[b,e]піридинів (Synthesis and fluorescent properties of 8-aryl-3,5-di[(E)- arylmethylidene]-4-R-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrodicyclopenta[b,e]pyridines)// Доповіді НАН України. - 2005. - № 3. - С. 125-131.
  24. N.A. Nemkovich, V.G. Pivovarenko, W. Baumann, A.N. Rubinov, and A.N. Sobchuk "Dipole moments of 4'-aminoflavonol fluorescent probes in different solvents" J. Fluorescence (2005) Vol. 15, No. 1, pp. 29-36.
  25. V.F. Valuk, G. Duportail, V.G. Pivovarenko. A wide-range fluorescent pH-indicator based on 3-hydroxyflavone structure J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 175 (2005) 226-231.
  26. Валюк В.Ф., Герасьов А.О., Пивоваренко В.Г. Синтез та флуоресцентні властивості властивості 8-арил-3,5-ді[(E)-арилметиліден]-4-R-1,2,3,4,5,6,7,8-октагідродицикло- пентано[b,e]піридинів (Synthesis and fluorescent properties of 8-aryl-3,5-di[(E)- arylmethylidene]-4-R-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrodicyclopenta[b,e]pyridines) // Вісник КНУ. - 2005. - 42. - С. 40-43.
  27. V.G. Pivovarenko, A. Wroblewska, J. Blazejowski, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-4H-chromene-4-one: a H-bond-sensitive fluorescent probe for investigating binary mixtures of organic solvents. Anal. Chim. Acta 545 (2005), 74-78.
  28. Zhmud B.V., Golub A.A., Pivovarenko V.G. Synthesis and study of ion adsorption and fluorescent properties of silica-grafted bis(crownazo)methane. Inorg. Mater., (2004) 40, 1006-1013.
  29. Falkovskaia E., Pivovarenko V.G., del Valle J.C. Interplay between intra- and intermolecular excited-state single- and double-proton-transfer processes in the biaxially symmetric molecule 3,7-dihydroxy-4H,6H-pyrano[3,2-g]-chromene-4,6-dione. J. Phys. Chem. A (2003) 107, 3316-3325.
  30. Валюк В.Ф., Григорович О.В., Дорошенко А.О., Пивоваренко В.Г. 3,5-Диарилідендициклопентано[b,e]піридини - новий клас флуоресцентних барвників. 2. Синтез і визначення конформації сполук у розчинах. Триазакраун- та гексаамінометилзаміщені похідні (3,5-Diarylidenedicyclopenta[b,e]pyridines - new class of fluorescent dyes. 2. Synthesis and conformations in solutions. Tri(azacrown) and hexa(aminomethyl) substituted derivatives) // Ukr. Bioorg. Acta. - 2004. - Vol. 1. - Р. 79-89.
  31. V.V. Shynkar, A.S. Klymchenko, Y. Mely, G. Duportail, V.G. Pivovarenko. Anion Formation of 4'-(Dimethylamino)-3-hydroxyflavone in Phosphatidylglycerol Vesicles Induced by HEPES Buffer: A Steady-State and Time-Resolved Fluorescence Investigation J. Phys. Chem. B 2004, 108, 18750-18755.
  32. A.N. Bader, V.G. Pivovarenko, A. P. Demchenko, F. Ariese, C. Gooijer Excited state and ground state proton transfer rates of 3-hydroxyflavone and its derivatives studied by Shpol'skii spectroscopy; the influence of redistribution of electron density J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 10589-10595.
  33. V.G. Pivovarenko, A. V. Grygorovych, V. F. Valuk, A. O. Doroshenko. Structurally Rigid 2,6-distyrylpyridines - A New Class of Fluorescent Dyes. 1. Synthesis, Steric Constitution and Spectral Properties. J. Fluorescence, 13 (2003) p. 479-487.
  34. Munoz, A. D. Roshal', S. Richelme, E. Leroy, C. Claparols, A. V. Grigorovich, and V. G. Pivovarenko. Identification and Structural Assessment of Alkaline-Earth Metal Complexes with Flavonols by FAB Mass Spectrometry. Russ. J. Gen. Chem., 74, (2004). 438-445. А. Муньос, А.Д. Рошаль, С. Ришельме, Е. Лерой, С. Клапарол, А.В. Григорович, В.Г. Пивоваренко. Идентификация и определение строения комплексов щелочноземельных металлов с флавонолами при помощи ФАБ масс-спектрометрии. Журн. Общ. Хим., 74 (2004) 482-490.
  35. V.G. Pivovarenko, A. Wroblewska and J. Blazejowski. The effect of hydrogen bonding interactions between 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-4H-chromene-4-one in the ground and excited states and dimethylsulfoxide or methanol on electronic absorption and emission transitions. J. Molec. Struc., 708, 2004, p. 175-181.
  36. V.F. Valuk, V.G. Pivovarenko, A.O. Doroshenko A.V. Grygorovych Spectral and acid-base properties of arylidene derivatives of dicyclopenta[b,e]pyridines - fluorescence pH indicators. Teor. Eksp.Khim., 40, (2004) 256-261 (В.Ф. Валюк, В.Г. Пивоваренко, А.В. Григорович, А.О. Дорошенко. Спектральные и кислотно-основные свойства арилиденовых производных дициклопентано[b,e]пиридинов - флуоресцентных рН-индикаторов. Теорет. Эксперим. Химия, 40, (2004) 256-261).
  37. O.A. Golub, V.G. Pivovarenko, N.P. Smirnova, L.L. Ped', V.Ja. Zub. High efficiency fluorescence sencor for La3+ on the basis of crown-azamethyne immobilized on aerosil. Rep. NAS Ukr., 8 (2003) 136-141 (Голуб О.А., Пивоваренко В.Г., Смирнова Н.П., Педь Л.Л., Кудренко В.О., Зуб. В.Я. Високоефективний флуоресцентний сенсор на La3+ на основі крауназометину, іммобілізованого на аеросилі. Доп. НАН України, №8, 2003, с. 136-141.
  38. A.O. Doroshenko, M.D. Bilokin', V.G. Pivovarenko. New fluorescence dye of dibenzalcyclopentanone series possessing increased solvatochromism. Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, 163 (2004) N1-2, 95-102.
  39. Д.А. Ющенко, В.П. Бобрук, В.Г. Пивоваренко, Т.І. Ющенко. Пошук потенційно біологічно активних сполук серед похідних 3,6-діалкокси-2-арил-4(1Н)-хінолінону. (A screening of biologically active compounds among 3,6-dialkoxy-2-aryl-(1H)quinolone derivatives) Запорожский мед. ж., 2 (2004) 43-44.
  40. S. Klymchenko, V. G. Pivovarenko, A. P. Demchenko. Perturbation of planarity as the possible mechanism of solvent-dependent variations of fluorescence quantum yield in 2-aryl-3-hydroxychromones. Spectrochimica Acta Part A. 59 (2003) 787-792.
  41. A.O. Doroshenko, V.G. Pivovarenko. Fluorescence quenching of the ketocyanine dyes in polar solvents: anti TICT behavior. J. Photochem. & Photobiol., A: Chemistry, 156 (2003) 55 - 64.
  42. A.N. Bader, V.G. Pivovarenko, A.P. Demchenko, F. Ariese, C. Gooijer. Solvent influence on excited-state intramolecular proton transfer in 3-hydroxychromone derivatives studied by cryogenic high-resolution fluorescence spectroscopy Spectrochim. Acta Part A, 59 (2003) 1593 - 1603.
  43. S. Klymchenko, V. G. Pivovarenko, A. P. Demchenko Elimination of hydrogen bonding effect on the solvatochromism of 3-hydroxyflavones// J. Phys. Chem. A.- 2003.- 107.- P. 4211-4216.
  44. Пивоваренко В.Г. Дизайн флуоресцентних зондів на основі 3-гідроксихромонів та їх аналогів. (Design of fluorescence probes on the basis of 3-hydroxychromones and their analogs) Ukr. Bioorg. Acta. 1 (2003), 40-49.
  45. Nemkovich N. A., Baumann W., Pivovarenko V. G., A. N. Rubinov. Determination of the dipole moments of the molecules of 4'-substituted 3-hydroxyflavones using the electrooptic absorpton method. J. Appl. Spectr., 70 (2003) No. 2, p. 230-237.
  46. Klymchenko A. S., Pivovarenko V. G., Ozturk T., Demchenko A. P. Modulation of the solvent-dependent dual emission in 3-hydroxychromones by substituents. New J. Chem., 27 (2003) p. 1336-1343.
  47. Pivovarenko V.G. "3-Hydroxyflavones as multi-channel fluorescent probes: Design, synthesis, and application" in: Proc. of 1st Int. Conf. "Oxygen- and sulfur-containing heterocycles", Kartsev V.G., Ed., Мoscow: IBS PRESS, 2003, vol. 1, p. 358-363.
  48. Demchenko A. P., Klymchenko A. S., Pivovarenko V. G., Ercelen S., Duportail G., Mely Y. Multiparametric color changing fluorescence probes. J. Fluorescence, 13 (2003) No 3, 291-295.
  49. Roshal A. D., Moroz V. I., Pivovarenko V. G., Wroblewska A., Blazejowski J. Spectral and Acid-Base Features of 3,7-Dihydroxy-2,8-diphenyl-4H,6H-pyrano[3,2-g]chromene-4,6-dione (Diflavonol) A Potential Probe for Monitoring the Properties of Liquid Phases. J. Org. Chem., 68 (2003) p. 5860-5869.
  50. Doroshenko A.O.; Sychevskaya L.B.; Grygorovych A.V.; Pivovarenko V.G. Fluorescence Probing of Cell Membranes with Azacrown Substituted Ketocyanine Dyes. Journal of Fluorescence (2002) 12, p. 455-464.
  51. S. Klymchenko, V. G. Pivovarenko, A. P. Demchenko. Perturbation of planarity as the possible mechanism of solvent-dependent variations of fluorescence quantum yield in 2-aryl-3-hydroxychromones. Spectrochimica Acta Part A. 59 (2003) 787-792.
  52. A.O. Doroshenko, V.G. Pivovarenko. Fluorescence quenching of the ketocyanine dyes in polar solvents: anti TICT behavior. Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 156 (2003) 55 - 64.
  53. A.S. Klymchenko, G. Duportail, T. Ozturk, V. G. Pivovarenko, Y. Mely, and A.P. Demchenko. Novel Two-Band Ratiometric Fluorescence Probes with Different Location and Orientation in Phospholipid Membranes. Chemistry"Biology, Vol. 9, (2002) 1199-1208.
  54. Demchenko A. P., Klymchenko A. S., Pivovarenko V. G., Ercelen S. Ratiometric probes: design and applications // Fluorescence Spectroscopy, Imaging and Probes - New Tools in Chemical, Physical and Life Sciences (Kraayenhof R, Visser AJWG, Gerritsen HC, eds.) Springer Series on Fluorescence Methods and Applications, Vol. 2, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 2002, 101-110.
  55. E. Falkovskaia, V.G. Pivovarenko and J.C. del Valle. Observation of a single proton transfer fluorescence in a biaxially symmetric dihydroxy diflavonol. Chem. Phys. Lett., 352 (2002) 415-420.
  56. N.A. Nemkovich, W. Baumann, V.G. Pivovarenko. Dipole moments of 4'-aminoflavonols determined using electro-optical absorption measurements or molecular Stark-effect spectroscopy. J. Photochem. Photobiol. A: Chem.- 2002,- V.140, - p 19-24.
  57. Ю.В. Крученок, Н.А. Немкович, В.Г. Пивоваренко, А.Н. Рубинов. Механизм внутримолекулярного переноса протона и электрона в возбужденном состоянии 4'-аминопроизводных 3-гидроксифлавона (A mechanism of intramolecular proton and electron transfer in the excited state of 4'-amino-derivatives of 3-hydroxyflavone) Журн. Прикл. Спектроскопии, 69 Nо3 (2002), с. 324-330.
  58. J.V. Kruchenok, N.A. Nemkovich, A.N. Sobchuk, E.P. Petrov, A.N. Rubinov, V.G. Pivovarenko, W. Baumann. Red edge excitation effect in intramolecular proton transfer in flavonols. In: Proceedings of SPIE - The International Society of optical Engeneering. Vol. 4749 (2001) p. 413-419.
  59. V.G. Pivovarenko, L. Jozwiak, and J. Blazejowski. 2,8-Bis[4-(diethylamino)phenyl]-3,7-dihydroxy-4H,6H-pyrano[3,2-g]chromene- 4,6-dione - a new liquid-phase-sensitive fluorescent probe utilising intramolecular one- or two-proton transfer phenomena. Europ. J. Org. Chem, 2002, 23, 3979-3985.
  60. Klymchenko, A. S.; Ozturk, T.; Pivovarenko, V. G.; Demchenko, A. P. A 3-Hydroxychromone with dramatically improved fluorescence properties. Tetrahedron Letters 42 (2001) 7967-7970.
  61. N.A. Nemkovich, J.V. Kruchenok, A.N. Rubinov, V.G. Pivovarenko, W. Baumann. Site selectivity in excited-state intramolecular proton transfer in flavonols // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry.- 2001.- V.139, # 1.- P.53-62.
  62. Klymchenko, A. S.; Ozturk, T.; Pivovarenko, V. G.; Demchenko, A. P. Synthesis and Spectroscopic Properties of Benzo/Naphtofuryl-3-hydroxychromones. Can. J. Chem. 2001, 79, 358-363.
  63. Doroshenko A.O., Grigorovich A.V., Posokhov E.A., Pivovarenko V.G., Demchenko A.P., Sheiko A.D. Complex formation between azacrown derivatives of dibenzylidenecyclopentanone and alkali-earth metal ions // Russ Chem. Bull., Intl. Edition.- 2001.- V.50, № 3.- P. 404-412.
  64. V.G. Pivovarenko, A.V. Klueva, A.O. Doroshenko, A.P. Demchenko. Bands separation in fluorescence spectra of ketocyanine dyes: evidence for their complex formation with monohydric alcohols Chem. Phys. Lett., 325 (2000) 389-398.
  65. A.O. Doroshenko, A.V. Grigorovich, E.A. Posokhov, V.G. Pivovarenko, A.P. Demchenko. Spectroscopic properties and proton accepting ability of N-alkyl derivatives of dibenzylidenecyclopentanone, prospective fluorescent probes for cell membrane investigation Functional Materials 7, # 2 (2000) 323-329.
  66. A.S. Klymchenko, T. Ozturk, V.G. Pivovarenko and A.P. Demchenko. Design of fluorescent probes sensitive to membrane potential based on intramolecular excited state proton transfer. Proc. Of Third Conference on Fluorescense Microscopy and Fluorescent Probes, Prague (1999) 153-158.
  67. A.P. Demchenko, A.S. Klymchenko and V.G. Pivovarenko. 3-Hydroxyflavones as fluorescence probes for molecular and cellular research. Luminescence, 15 (2000) 116-118.
  68. V.G. Pivovarenko. Flavonols and crowned flawonols in the design of fluorescent probes. Proc. of Sci. Assoc. "Gdanskie Towarzystwo Naukowe", Gdansk 1999, 90-93.
  69. V.G. Pivovarenko. Design of fluorescent probes on the basis of ketocyanines and flavonols. In: Proc. of the 3rd International Training Course "Fluorescence probes in molecular and cellular biophysics", Gebze, Turkey (September, 2000) 23-28.
  70. A.D. Roshal, A.V. Grigorovich, A.O. Doroshenko, V.G. Pivovarenko, A.P. Demchenko. Flavonols as metal-ion chelators: complex formation with Mg2+ and Ba2+ cations in the excited state. J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 127 (1999) p. 89-100.
  71. A.O. Doroshenko, A.V. Grigorovich, E.A. Posokhov, V.G. Pivovarenko and A.P. Demchenko. Bis-Azacrown Derivative of Di-Benzylidene-Cyclopentanone as Alkali Earth Ion Chelating Probe: Spectroscopic Properties, Proton Accepting ability and Complex Formation with Mg2+ and Ba2+ Ions. Molecular Engineering, 8 (1999) p. 199-215.
  72. N. Marcotte, S. Fery-Forgues, D. Lavabre, V. G. Pivovarenko. Spectroscopic Study of a Symmetrical Bis-crown Fluoroionophore of the Diphenylpentadienone Series. J. Phys. Chem., A, 103 (17) (1999) 3163-3170.
  73. А.Д. Рошаль, А.В. Григорович, А.О. Дорошенко, В.Г. Пивоваренко, А.П. Демченко, С.И. Егорова. Комплексообразование производных 3-гидроксифлавона с ионами щелочно-земельных металлов (Complex formation of 3-hydroxyflavone derivatives with ions of alkali and alkali-earth metals) Вестник Харьковского университета, 1997, Химические науки, N1, с. 174-180.
  74. А.Д. Рошаль, А.В. Григорович, А.О. Дорошенко, В.Г. Пивоваренко, А.П. Демченко. Процессы комплексообразования 3-R-оксифлавонов с катионами Mg2+ в возбужденном состоянии. Вестник Харьковского университета, 1998, Химия, N2, с. 201-208.
  75. Bondar O.P., Pivovarenko V.G., Rowe E.S. Flavonols - new fluorescent membrane probes for studying the interdigitation of lipid bilayers. Biochim. et Biophys. Acta 1369 (1998) 119-130.
  76. A.D. Roshal, A.V. Grigorovich, A.O. Doroshenko, V.G. Pivovarenko, A.P. Demchenko. Flavonols and Crown-Flavonols as Metal Cation Chelators. The Different Nature of Ba2+ and Mg2+ Complexes. J. Phys. Chem., 102 (1998) 5907-5914.
  77. V.G. Pivovarenko, A.V. Tuganova, A.S. Klimchenko and A.P. Demchenko Flavonols as models for fluorescent membrane probes. I. The response to the charge of micelles. Cellular and molecular biology letters, 2 (1997) 355-364.
  78. В.Г. Пивоваренко, А.В. Туганова, Л.Ф. Осинская, Ю.Д. Холодова Синтез и исследование антиоксидантной активности изофлавонов, содержащих гидрофильные и липофильные заместители (A synthesis and antioxydant activity study of isoflavones containing hydrophilic and lipophilic substituents) Хим. фарм. ж., 1997, N3, с. 14-18.
  79. Хиля В.П., Айтмамбетов А., Пивоваренко В.Г., Захарик Д.М., Швачко Я.Л. Синтетические и модифицированные изофлавоноиды. 13. Синтез аналогов фуджикинина (Synthetic and modificated isoflavonoids. 13. A synthesis of fujikinine analogs) Хим. природ, соед.,1994, N3, с. 347-351.
  80. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П. Синтез 7-О-β-D- глюкопиранозидов изофлавонов и их гетероциклических аналогов (A synthesis of 7-О-β-D-glucopyranosides of isoflavones and their heterocyclic analogs) Хим. природ, соед., 1993, N 2, с. 220-227.
  81. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П. Уксусномуравьиный ангидрид в снтезе хромонов. 2. Синтез 3-арилхромонов (Acetic formic anhydride in the synthesis of chromones. 2. Synthesis of 3-arylchromones) Химия гетероцикл. соед., 1992, N 5,с.595-600.
  82. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П. Уксусномуравьиный ангидрид в синтезе хромонов. 1. Синтез 3-гетарилхромонов (Acetic formic anhydride in the synthesis of chromones. 1. Synthesis of 3-hetarylchromones) Химия гетероцикл. соед., 1991, N5, с. 625-632.
  83. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Васильев С.А. Простой и эффективный синтез изофлавонов и 3- арилоксихромонов (A symple and efficient synthesis of isoflavones and 3-aryloxychromones) Хим. природ, соед., 1989, N 5, с. 639-643.
  84. Васильєв С.А., Пивоваренко В.Г., Хиля В.П. Вдосконалений метод синтезу 3-феноксихромонiв (An improved method of the synthesis of 3-phenoxychromones) Доп. АН УРСР, сер. Б, 1989, N 4, с. 34-37.
  85. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Ковалев В.Н., Васильєв С.А. Синтез-α-арилокси-2-гидроксиацетофенон-4-О-β-D- глюкопиранозидов и их превращение в 3-арилоксихромон-7-О-глюкозиды (A synthesis of α-aryloxy-2-hydroxyacetophenone-4-О-β-D-glucopyranosides and their conversion into 7-hydroxychromone-7-О-glucopyranosides) Хим. природ, соед., 1988, N4, с.519-524.
  86. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Ковалев В.Н., Васильєв С.А. Эффективный синтез изофлавон-7-О-β-D-глюкопиранозидов (An efficient synthesis of isoflavon-7-О-β-D-glucopyranosides) Хим. природ, соед., 1988, N4. с.511-518.
  87. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Бабичев Ф.С., Огороднийчук А.С., Коваль А.П., Тюхтенко С.И. Гликозиды 3-(2-хинолил)-7-оксихромонов и α-(2-хинолил)-2,4- диоксиацетофенона. (Glycosides of 3-(2-quinolyl)-7-hydroxychromones and α-(2-quinolyl)-2,4-dihydroxyacetophenone) Укр. хим. ж., 1987, 53, N4, с. 404-409.
  88. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Бабичев Ф.С., Огороднийчук А.С., Ковалев В.Н., Коваль А.П. Гликозиды 3-(2- пиридил)-7-оксихромонов и α-(2- пиридил)-2,4-диоксиацетофенона (Glycosides of 3-(2-pyridyl)-7-hydroxychromones and α-(2-pyridyl)-2,4-dihydroxyacetophenone) Укр. хим. ж., 1987, 53, N3, с.315-319.
  89. Жуковская О.Н., Межерицкий В.В., Пивоваренко В.Г. Химия 1,8-замещенных нафталинов. Периокси и периацилоксинафтилбензилкетоны в условиях синтеза изофлавонов (Chemistry of 1,8-substituted naphtalenes. Peri-hydroxy- and peri-acylhydroxynaphtylbenzilketones in the conditions of isoflavone syntheses) Ж. орг. хим., 1986, ХХП, вьш. 2, с. 2398-2403.
  90. Пивоваренко В.Г. О-Гликозиды 3-арил-, 3-арилокси- и 3-гетарилхромонов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. Киев, 1986. 27 с. (Pivovarenko V.G. O-glycosides of 3-aryl-, 3-aryloxy- and 3-hetarylchromones" Abstract of candidate of science (Ph.D) dissertation. Kyiv, 1986, 27 pages).
  91. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Бабичев Ф.С. Гликозиды тиазольных аналогов изофлавона (Glycosides of thiazole analogs of isoflavone) Укр. хим. ж., 1986, 52, N2, с. 187-192.
  92. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Формiльованi глiкозиди 3-(4-метил-2-тiазолiл)-7-оксихромону (Formylated glycosides of 3-(4-methyl-2-thiazolyl)-7-hydroxychromone) Доп. АН УРСР, сер. Б, 1985, N 8,с.54-57.
  93. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Бабичев Ф.С. Оцтовомурашиний ангiдрид як циклiзуючий агент в синтезi iзофлавонiв та 3-гетарилхромонiв (Acetic formic anhydride as a cyclizing agent in the synthesis of isoflavones and 3-hetarylchromones) Доп. АН УРСР, сер. Б, 1985, N 4, с. 59-61.
  94. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П.Синтез 5,7-диоксиiзофлавонiв та їх гетероциклiчних аналогiв з допомогою оцтовомурашиного ангiдриду (Syntheses of 5,7-dihydroxyisoflavones and their heterocyclic analogs by use of acetic formic anhydride) Доп. АН УРСР, сер. Б, 1985, N 7, с. 44-47.
  95. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Огороднiйчук О.С., Бабичев Ф.С. Синтез 3-(7-хiнолiл)-7-оксихромону та його 7- O-β-D-тетра-О- ацетилглюкопiранозиду (A synthesis of 3-(7-quinolyl)-7-hydroxychromone and its 7-O-β-D-tetra-О-acetylglucopyranoside) Доп. АН УРСР, сер. Б, 1985, N3, c. 58-61.
На початок сторінки

3. Авторські свідоцтва (СРСР)

  1. Ковалев В.Н., Халеева Л.Д., Тимашева И.Н., Хиля В.П., Айтмамбетов А., Пивоваренко В.Г. Производные 3,4-этилендиоксиизофлавона, обладающие гипогликемическим и противовоспалительным действием. А.с. 1193999 (СССР), приор. от 30.09.1983.
  2. Ковалев В.Н., Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Тимашева И.Н., Васильев С.А. Фторсодержащие изофлавоны, обладающие гипогликемическим действием. А.с. 1218653 (СССР), приор. от 17.10.1984.
  3. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Голубушина Г.М., Исмаилов М., Захарик Д.М., Ковалев В.Н., Вихтинская Й.А. Тиазольные аналоги изофлавонов, обладающие противовоспалительной активностью. А.с. 1246567 (СССР), приор. от 30.11.1984.
  4. Хиля В.П., Ковалев В.Н., Пивоваренко В.Г., Вихтинская И.Н. Гликозиды 3-(2-пиридил)-3-(2-хинолил)- и 3-(2-тиазолил)-7-оксихромонов,обладающие противовоспалительным действием. А.с. N 1262941 (СССР), приор. от 04.01.1985.
  5. Айтмамбетов А., Пивоваренко В.Г., Ковалев В.Н., Хиля В.П., Васильченко Е.А., Измайлов И.К. Производные 3',4'-метилендиокси- и 3',4'-триметилендиоксиизофлавона и 3(4-фторфенокси)-7-оксихромона, обладающие анаболизирующим действием. А.с. 1334676 (СССР), приор. от 19.09.1985.
  6. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Горбуленко Н.В. Способ получения 3-арил- и 3-гетарилхромонов. А.с. N1333674 (СССР), Бюл. N 32, пуб.30.08.1987 г.
  7. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Васильєв С.А., Ковалев В.Н., Вихтинская И.Л. Гликозиды 3-арил-, 3-гетарил- и 3-феноксихромонов, обладающие противоспалительной активностью. А.с. 1266163 (СССР), приор. от 17.10.1984.
  8. Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Ковалев В.Н., Горбуленко Н.В. Способ получения 4'-метоксиизофлавон-7-O-β-D-глюкопиранозида. А.с. 1453867 (СССР), приор. от 12.01.1987.
  9. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Лукянчиков М.С., Пасенко И.В. Способ получения [a-(4-метоксифенил)-2-гидроксиацетофенон-4-ил]-O-β-D-тетра-О- ацетилглюкопиранозида. А.с. N1567582 (СССР), приор. от 19.05.1988.
  10. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Лукянчиков М.С., Казаков А.Л., Сопилко Т.Г. 5-Гидрокси-7-октилоксиизофлавонил-4-глюкопиранозид, обладающий аналептическим и гиполипидемическим действием. А.с. 1550906 (СССР), приор. от 19.05.1988.
  11. Хиля В.П., Лукьянчиков М.С. Пивоваренко В.Г., Турубаров В.Д., Васильев С.А. (4'-Бромизофлавон-7-ил)-O-β-D-глюкопиранозид, обладающий аналептическим действием. А.с. 1545541 (СССР), приор. от 17.06.1988.
  12. Хиля В.П., Лукьянчиков М.С. Пивоваренко В.Г., Казаков Ю.А. 7-[3-(4-метоксифенил)-пропеноилокси)-4-хлоризофлавон, обладающий аналептическим действием. А.с.1б12539 (СССР), приор. от 02.12.1988
  13. Хиля В.П., Лукьянчиков М.С., Пивоваренко В.Г., Турубаров В.Д., Череватый В.С. 5,7-Бис-(3-фенилпропеноилокси)-4'-бромизофлавон, обладающий гиполипидемической, антиоксидантной и антибактериальной активностью. А.с. 1591449 (СССР), приор. от 27.01.1989
  14. Хиля В.П., Ковалев В.Н., Порохняк Л.А., Пивоваренко В.Г. 3-(6-Бензодиоксан-1,4-илхромон-7- O-β-D-глюкопиранозид, обладающий антигипоксической активностью. А.с. 1570277 (СССР), приор. от 17.11.1987.
  15. Хиля В.П., Лукьянчиков М.С. Пивоваренко В.Г., Казаков А.Л., Ивашев М.Н. 3(4-Тиазолил)хромон-7-O-β-D-глюкопиранозид, обладающий аналептическим и гиполи-пидемическим действием. А.с. 1519188 (СССР), приор. от 30.10.1987.
  16. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Лукьянчиков М.С. Казаков А.Л. 4'-Хлоризофлавон-7-O-β-D-глюкопиранозид, обладающий аналептическим и гиполипидемическим действием. А.с. 1460962 (СССР), приор. от 25.07.1987.
  17. Хиля В.П., Васильев С.А., Пивоваренко В.Г., Лукьянчиков М.С., Казаков Ю.А. 3-Феноксихромоньi, об ладающие аналептическим действием и α-феноксиацетофеноны в качестве промежуточньiх продуктов для синтеза 3-феноксихромонов, обладающих аналептическим действием. А.с. 1519184 (СССР), приор.от 27.10.1987.
  18. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Голубушина Г.М., Ковалев В.Н., Вихтинская И.Н. Производные 3-фенил-4-тиазолилпиразола, обладающие противовоспалительньм действием. А.с. 1499897 (СССР), приор.от 28.12.1987.
  19. Лукьянчиков М.С., Пивоваренко В.Г., Хиля В.П., Лукьянчикова Г.И. Ивашев М.Н. 4-( 1 -Карбоксипентокси)-коричная кислота, обладающая гипотензивной активностью. А.с. 556054 (СССР), приор. от 29.07.1988.
  20. Лукьянчиков М.С. Пивоваренко В.Г., Компанцев В.А., Лукьянчикова Г.И. Слышков В.В., Скульте И.В. 4-Октилоксикоричная кислота, обладающая антиоксидантной и гипохолестеринемической активностью. А.с. 1669149 (СССР), приор. от 15.12.1988.
  21. Хиля В.П., Пивоваренко В.Г., Лукьянчиков М.С., Гребенюк В.А. 4- [ 1 -(Метоксикарбонил)-нонилокси]коричная кислота, обладающая гипотензивной активностью. А.с. N1658597 (СССР), приор. от 18.07.1989.
  22. Хиля В.П., Сопилко Т.Г., Пивоваренко В.Г., Лукьянчиков М.С., Казаков А.Л., Васильев С.А. 5 -Метоксикарбонилметокси-7-( 1 -метоксикарбонилнонилокси)-4'-метоксиизо-флавон, обладающий аналептическим, гипогликемическим и гипохолестеринемическим действием. А.с. 1786798 (СССР), приор. от 29.10.1990.
На початок сторінки